Airfix 1/72 Nakajima B5N "Kate"

kate01.jpg
kate01.jpg
kate02.jpg
kate02.jpg
kate03.jpg
kate03.jpg
kate04.jpg
kate04.jpg
kate05.jpg
kate05.jpg
kate06.jpg
kate06.jpg
kate07.jpg
kate07.jpg
kate08.jpg
kate08.jpg
kate09.jpg
kate09.jpg
kate10.jpg
kate10.jpg
kate11.jpg
kate11.jpg
kate12.jpg
kate12.jpg
kate13.jpg
kate13.jpg
kate14.jpg
kate14.jpg
kate15.jpg
kate15.jpg
kate16.jpg
kate16.jpg
kate17.jpg
kate17.jpg
kate18.jpg
kate18.jpg